Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Pan Zbigniew Gach – Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk, Głobino, ul. Główna 65, 76-200 Słupsk

2. W Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych : Szycko Radosław, Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk email iod@gminaslupsk.pl,

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a lub lit. c RODO.

4. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Szczegółowych informacji może udzielić urzędnik zajmujący się Pani/Pana sprawą.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, głównie w postępowaniach administracyjnych, będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

9. Ponadto informujemy, że w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym.

Punkt kontaktowy

W Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych : Szycko Radosław, Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk email iod@gminaslupsk.pl