Swołowo / pt. / 14.10

Nabór na stanowisko: kierownik Zagrody Inicjatyw Twórczych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w Swołowie- stolicy Krainy w Kratę!
Obecnie trwa nabór na stanowisko: Kierownik Zagrody Inicjatyw Twórczych.

 

Miejsce pracy: 76-206 Swołowo 5 (gmina Słupsk), woj. pomorskie

Godziny pracy: 8:00-16:00

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

Wymiar czasu pracy: cały etat

Pracodawca: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk

 

  1. Zakres obowiązków: 

– kompleksowe zarządzanie Zagrodą Inicjatyw Twórczych i załogą,
– opracowanie strategii zapewniającej rozwój obiektów,
– egzekwowanie standardów pracy oraz zarządzanie operacyjne,
– ciągła optymalizacja procesów operacyjnych i zarządzanie kosztami,
– regularne raportowanie planów, budżetów oraz wyników finansowych i marketingowych ,
– realizacja strategii sprzedażowej i marketingowej w celu osiągnięcia założonych   celów,
– dbałość o stan techniczny i wartość zasobów obiektu,
– tworzenie kompleksowej oferty kulturalnej Zagrody Inicjatyw Twórczych (warsztaty, spotkania, plenery artystyczne, koncerty) oraz jej wdrażanie,
– prowadzenie działalności reklamowo-promocyjnej.

  1. Wymagania:

– wykształcenie wyższe (w tym licencjat),
– obsługa komputera (w tym pakiet MS Office),
– prawo jazdy kat. B,
– staż pracy: min. 3 lata,
– zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań,
– umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole, – komunikatywność, sumienność, systematyczność, odpowiedzialność,
– wysoka kultura osobista,
– umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych,
– umiejętność kierowania i pracy w zespole.

 

  1. Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

– podpisane odręcznie curriculum vitae oraz list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane i posiadane kwalifikacje,
– podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
– podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– podpisana odręcznie klauzula o treści:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, Głobino, ul. Główna 65 , 76-200 Głobino  (z dopiskiem na kopercie: Rekrutacja Kierownik Zagrody Inicjatyw Twórczych)
Termin: do 14 października 2022 r.  (w przypadku nadsyłania dokumentów pocztą tradycyjną- nie decyduje data stempla pocztowego).