Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych  kultura.slupsk.pl, swolowo.pl,  bip.ckibp.slupsk.ug.gov.pl/

Status pod względem zgodności

Status:

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  1. a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów, niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej konstrukcji tekstu lub opisu linku – niektóre dokumenty na stronie stanowią dokumenty archiwalne Brak audio deskrypcji dla wcześniej opublikowanych materiałów video/multimedialnych.

  1. b) nieproporcjonalne obciążenie:

nie dotyczy

  1. c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:

2021-02-11

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

2021-02-11

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Maciej Flisak

 

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

projekty@gok.slupsk.pl

 

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

59 847 10 91

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 – art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:

2018-03-09

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji:

2020-03-31

 

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:

Dokonano na podstawie samooceny oraz dostępnych programów sprawdzających

 

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

 

SHIFT + ALT + H – Strona główna
SHIFT + ALT + M – Zawartość strony
SHIFT + ALT + F – Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 – Menu

 

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:

 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk nie posiada aplikacji mobilnej

 

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Maciej Flisak, e-mail: projekty@gok.slupsk.pl. Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 59 847 10 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba jest częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wytyczono odpowiednie stanowisko parkingowe. Przy wejściu do budynku znajdują się schody stanowiące barierę w przypadku osób na wózku. Aby umożliwić im dostęp został zamontowany przed schodami dzwonek. Wtedy pracownicy pomagają w pokonaniu wymienionej bariery i obsługują taką osobę na parterze budynku. Na parterze znajduje się także toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku istnieją bariery pionowe, brak barier poziomych. Siedziba CKiBP to obiekt , w którym biura i sala zajęciowa znajdują się na pierwszym piętrze, zaś galeria wystawowa na drugim. Aby zniwelować barierę związaną z dostępem w kwestiach biurowych wprowadzono środki zapobiegawcze w postaci: alternatywnych metod dostępu i komunikacji np. w przypadku podpisywania umów – możliwość wysłania pocztą, wyjście pracownika przed budynek, pomoc w dostępie do pomieszczeń na parterze lub obsługa w obiekcie w Redzikowie, w którym nie występują bariery pionowe lub poziome.( po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania). Także w przypadku problemów z dostępem do działań kulturalnych (sala zajęciowa na pierwszym piętrze, galeria na poddaszu) istnieje możliwość zorganizowania pomocy pracowników w przemieszczeniu się. Dotychczas nie zgłaszano takiego zapotrzebowania. Z uwagi na wysoki koszt oraz brak zgłoszeń problemu z wykluczeniem dostępności nieracjonalny byłby koszt instalacji windy zewnętrznej. Z uwagi na konstrukcję schodów nie ma możliwości zastosowania urządzeń wspomagających nie wymagających w obsłudze pomocy dodatkowej osoby. Informacja o dostępności architektonicznej administrowanych obiektów (świetlic i bibliotek) podana jest na stronie www.kultura.slupsk.pl w zakładce Deklaracja dostępności.

Istnieje możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania – minimum 3 dni wcześniej za pomocą wiadomości mailowej na adres biuro@gok.slupsk.pl

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 – art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

nie dotyczy

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:

 

W 2021 roku podjęte zostaną działania mające na celu rozwiązanie kwestii niedostępnych treści w tym dokumentów wprowadzonych na strony internetowe CKiBP przed rozpoczęciem obowiązywania przepisów. Dodane zostaną, gdzie jest to niezbędne prawidłowe nazwy i opisy zdjęć oraz plików tekstowych. Zostanie dokonana weryfikacja pod kątem ich dostępności.

 

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna placówek terenowych – świetlice wiejskie

 

Centrum Aktywności Lokalnej  Bierkowo, Bierkowo, ul. Grodzka 89

Placówka znajduje się z tyłu budynku szkoły, od strony boiska „Orlik”. W przypadku tego obiektu oraz wejścia nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Przy wejściu do niego znajduje się kilkustanowiskowy parking. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to dwie sale zajęciowe, oraz toalety damska i męska. Brak wydzielonej szatni oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu  z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, lub  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl , a także telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji.

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

Centrum Aktywności Lokalnej Bruskowo Małe, Bruskowo Małe 14B

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. W odległości kilkudziesięciu metrów od obiektu znajduje się niewielki parking. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa sala komputerowa oraz toaleta. Brak wydzielonej szatni oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, lub  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, albo w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie pod numerem  59-847-40-91 w biurze Centrum Kultury. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji.

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej Bruskowo Wielkie, Bruskowo Wielkie  3 A

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Brak wydzielonego parkingu. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się około 50 metrów od budynku (obok pizzerii) . W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to szatnia (wspólna z biblioteką), sala zajęciowa, sala komputerowa oraz toaleta (wspólna z blioteką). Brak wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej Bukówka, Bukówka 5

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego występują bariery pionowe w poruszaniu się, nie występują bariery poziome. Jest to obiekt piętrowy. Przed drzwiami do obiektu znajduje się kilka schodów, brak podjazdu dla wózków. Po wcześniejszym poinformowaniu zapewniony jest dostęp bez barier od strony stacjonującej obok CAL jednostki OSP przez wejście łączące oba obiekty. Przed budynkiem znajduje się kilkustanowiskowy parking. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa na parterze, sala komputerowa na piętrze oraz toalety. Z uwagi na wąskie schody prowadzące na piętro została zapewniona możliwość skorzystania ze sprzętu komputerowego w sali na parterze.  Brak wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych oraz szatni.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemów z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, lub  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej , prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

 

Centrum Aktywności Lokalnej  Bydlino, Bydlino ul. Wspólna 19

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Brak wydzielonego parkingu. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się około 50 metrów od wejścia do budynku. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa, sala komputerowa oraz toaleta damska i męska. Toaleta damska jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak wydzielonej szatni.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej Gałęzinowo, Gałęzinowo 62 B

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Parking przed obiektem ( bez wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych) dla kilku samochodów spełnia obecne zapotrzebowanie. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa, sala komputerowa oraz szatnia, toaleta damska i męska. Brak wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej  Grąsino, Grąsino 28A

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Parking przed obiektem ( bez wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych) dla kilku samochodów spełnia obecne zapotrzebowanie. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa, sala komputerowa, szatnia, toaleta damska i męska oraz  wydzielona toaleta dla osób z niepełnosprawnością..

 

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej  Jezierzyce Osiedle, Jezierzyce Osiedle ulica Główna 12/2

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują znaczące bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Brak parkingu przed obiektem, najbliższe miejsca parkingowe około 100 metrów od placówki. W przejściu z korytarza do sali głównej znajduje się niewielki próg, wyraźnie oznaczony, nie stanowiący bariery dla osób na wózku W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa, sala komputerowa toaleta damska i męska. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

Centrum Aktywności Lokalnej Karzcino, Karzcino 41

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Parking przed obiektem ( bez wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych) dla kilku samochodów spełnia obecne zapotrzebowanie. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa połączona z salą  komputerowa, ogólna toaleta, brak   wydzielonej toalety dla osób z niepełnosprawnością..

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej Krzemienica, Krzemienica 21

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego występują bariery pionowe w poruszaniu się, nie występują bariery poziome. Jest to obiekt piętrowy. Przed drzwiami do obiektu znajduje się kilka schodów, brak podjazdu dla wózków. Przed budynkiem istnieje możliwość zaparkowania kilku samochodów. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa na parterze, sala komputerowa na piętrze oraz toaleta. Z uwagi na wąskie schody prowadzące na piętro została zapewniona możliwość skorzystania ze sprzętu komputerowego w sali na parterze.  Brak wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych oraz szatni.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemów z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, lub  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej , prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej Kukowo, Kukowo 17A

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Parking przed obiektem ( bez wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych) dla kilku samochodów spełnia obecne zapotrzebowanie. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa , sala komputerowa, toalety:  damska i męska oraz toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami ruchu, a także szatnia

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej Kusowo, Kusowo 17A

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery poziome w poruszaniu się. Barierę pionową stanowić mogą schody od strony parkingu, alternatywne dojście od tyłu budynku.  Jest to obiekt parterowy. Parking przed obiektem ( bez wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych) dla kilku samochodów spełnia obecne zapotrzebowanie. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa , sala komputerowa, toalety:  damska i męska.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

 

 

 

Centrum Aktywności Lokalnej Lubuczewo, Lubuczewo 29B

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Parking przed obiektem ( bez wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych) dla kilku samochodów spełnia obecne zapotrzebowanie. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa , sala komputerowa, toalety:  damska i męska oraz dla osób niepełnosprawnych

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej Redzikowo, Redzikowo 6

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego występują bariery pionowe oraz poziome w poruszaniu się. Znajduje się on w przyziemu, zejście (kilka schodów) może stanowić znaczącą barierę dla osób z problemami z poruszaniem się. Parking znajdujący się około 50 metrów od obiektu  dla kilku samochodów spełnia obecne zapotrzebowanie. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa , sala komputerowa, toaleta.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej  Redęcin, Redęcin 16

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Parking przed obiektem ( bez wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych) dla kilku samochodów spełnia obecne zapotrzebowanie. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa , sala komputerowa, toalety:  damska i męska oraz dla osób niepełnosprawnych, a także szatnia

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej Rogawica, Rogawica 2A

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Brak parkingu w bezpośrednim pobliżu. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa , sala komputerowa, toaleta. Brak toalety przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej Siemianice, Siemianice ulica Robotnicza 19

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego występują bariery pionowe w poruszaniu się (schody przy wejściu głównym) – istnieje alternatywny dostęp bez barier z tyłu obiektu po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania. Jest to obiekt piętrowy. Przed drzwiami do obiektu znajduje się kilka schodów, brak podjazdu dla wózków. Z tyłu budynku znajduje się kilkustanowiskowy parking. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa na parterze, sala komputerowa na piętrze oraz toalety- parter. Z uwagi na wąskie schody prowadzące na piętro została zapewniona możliwość skorzystania ze sprzętu komputerowego w sali na parterze.  Brak wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych oraz szatni.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemów z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, lub  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej , prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej Strzelino

Obiekt przekazany innej jednostce – w obiekcie działa wyłącznie Ośrodek Kuratorski nr 4 w Strzelinie

 

Centrum Aktywności Lokalnej  Warblewo, Warblewo 30A

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Parking przed obiektem ( bez wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych) dla kilku samochodów spełnia obecne zapotrzebowanie. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa , sala komputerowa, toalety:  damska i męska. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej  Wieszyno, Wieszyno 27

 

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Parking przed obiektem ( bez wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych) dla kilku samochodów spełnia obecne zapotrzebowanie. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa , sala komputerowa, toalety:  damska i męska oraz dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej Wiklino  – obiekt w przebudowie

 

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Ogólny parking dla kilku samochodów przed obiektem z wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością spełnia obecne zapotrzebowanie. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa , sala komputerowa, toalety:  damska i męska. Toaleta męska dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej  Włynkówko, Włynkówko, ul. Błękitna 17

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Parking przed obiektem ( bez wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych) dla kilku samochodów spełnia obecne zapotrzebowanie. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa , sala komputerowa, toalety:  damska i męska oraz dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Centrum Aktywności Lokalnej Włynkowo

Obiekt przekazany tymczasowo do dyspozycji Szkoły Podstawowej z Włynkówka na potrzeby organizacji zajęć przedszkolnych.

 

Centrum Aktywności Lokalnej Wrzeście, Wrzeście 44

 

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się – rampa dla wózków. Jest to obiekt parterowy. Parking przed obiektem dla kilku samochodów z wydzielonym miejscem  dla niepełnosprawnych spełnia obecne zapotrzebowanie. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala zajęciowa , sala komputerowa, toalety:  damska i męska dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Centrum Aktywności Lokalnej  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Dostępność architektoniczna placówek terenowych – Biblioteki

Biblioteka Główna w Jezierzycach, Jezierzyce Osiedle, ul Główna 12/6

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe w poruszaniu się. Barierę poziomą stanowić może wąskie wejście główne. Jest to obiekt parterowy. Brak parkingu przed obiektem, najbliższe miejsca parkingowe około 100 metrów od placówki. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to czytelnia, wypożyczalnia, stanowiska komputerowe, toaleta. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Z uwagi na niewielką powierzchnię mogą wystąpić problemy z sprawnym poruszaniem się na wózku.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Biblioteka  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Filia biblioteczna:  Bruskowo Wielkie, Bruskowo Wielkie  3 A

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Brak wydzielonego parkingu. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się około 50 metrów od budynku (obok pizzerii) . W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to szatnia oraz wypożyczalnia i czytelnia, a także  toaleta. Brak wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Filia  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

Filia biblioteczna:  Redzikowo, Redzikowo Osiedle 20A

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy, nowoczesny, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością (podjazd, wytyczone miejsce parkingowe, toalety, układ przestrzenny wewnątrz). Przed obiektem kilkustanowiskowy parking z miejscem dla osób z niepełnosprawnością. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala multimedialna, szatnia, toalety damska, męska oraz dla osób z niepełnosprawnością oraz wypożyczalnia i czytelnia. Biblioteka świadczy usługę książka na telefon dla osób z problemami w poruszaniu się (chorych, starszych lub z niepełnosprawnością)

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Filia  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Dostępność architektoniczna placówek terenowych – Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie

Obiekt w budowie – planowe oddanie jesień 2021 roku.

Zapewnione będzie prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Obiekt prowadzi stronę internetową www.swolowo.pl Podstawowe informacje umieszczone są także na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

 

Dostępność architektoniczna placówek – Centrum Promocji Produktów Lokalnych

Krępa Słupska, Krępa Słupska,  ulica Lipowa 23

W przypadku tego obiektu oraz wejścia do niego nie występują bariery pionowe ani poziome w poruszaniu się. Jest to obiekt parterowy. Parking przed obiektem dla kilku samochodów z wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością spełnia obecne zapotrzebowanie. W budynku ogólnodostępne pomieszczenia to sala komputerowa , sala multimedialna, toalety:  damska i męska oraz toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami ruchu.

Zapewnione jest prawo wstępu z psem asystującym.

W przypadku zgłoszenia problemu z dostępnością istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego, albo  podjęcia działań dodatkowych mających na celu jego zniwelowanie. Informacje bieżące o działalności w tym godziny otwarcia umieszczane są przy wejściu do obiektu. Istnieje możliwość ich odczytania przez pracownika, lub w przypadku godzin otwarcia otrzymania takiej informacji mailowo biuro@gok.slupsk.pl lub telefonicznie w biurze Centrum Kultury pod numerem  59-847-40-91. W ten sam sposób można zgłaszać potrzeby dotyczące umożliwienia dostępu do obiektu lub informacji

Obiekt  nie prowadzi własnej strony internetowej, prowadzony może być jedynie profil w mediach społecznościowych nie objęty obowiązkiem zapewnienia dostępności. Podstawowe informacje w tym godziny otwarcia umieszczone są na stronie placówki nadrzędnej pod adresem www.kultura.slupsk.pl

Zespół CKBP

Zbigniew Gach

Dyrektor

Michał Ziętek

Zastępca Dyrektora

Wioletta Kalinowska

kierownik Zagrody inicjatyw Twórczych

Małgorzata Sędrowicz

Kierownik Biblioteki

Janina Bałyk

Główna Księgowa

Maciej Flisak

specjalista ds. projektów

Ewelina Pietkiewicz

młodszy bibliotekarz

Katarzyna Wołoszyn

specjalista ds. promocji

Krzysztof Przewoźny

Specjalista Plastyk - Grafik

Karolina Oszmaniec

specjalista ds. impresariatu

Magdalena Przybyłka

koordynator placówek

Justyna Seweryn

Referent ds. koordynacji placówek

Magdalena Strzała

Referent księgowo-kadrowy

Mariola Grabowska

specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych

Małgorzata Piasecka

Młodszy Bibliotekarz

Mirosław Wyszomirski

Specjalista ds. kultury – koordynator techniczny

Marek Mańkowski

Konserwator